Skip to main content

Högläsning är lika viktigt för barn med funktionsnedsättning

I många familjer är lässtunden långt ifrån självklar. Kanske visar barnet inget intresse för bokstäver, ord eller läsning, kanske har någon eller flera i familjen läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det kan handla om språkliga, kommunikativa eller kognitiva svårigheter som sätter hinder för läsningen och samtalet. Trots detta så är det exakt lika viktigt att läsa för ett barn med en funktionsnedsättning – eller till och med ännu viktigare. Ett barn som har inlärningssvårigheter behöver exempelvis mer tid och fler upprepningar för att kunna göra samma steg i läsutvecklingen som ett barn utan inlärningssvårigheter. 

Någon läser med ögonen – någon annan med öronen eller med fingrarna.

Alla har vi olika förutsättningar, förmågor och behov. Det gör oss unika. Någon har lätt för att läsa och någon behöver ett extra stöd. Någon läser med ögonen – någon annan med öronen eller med fingrarna. 

Anpassa efter barnets behov och förmåga – använd hjälpmedel

Det kan vara skönt att tänka på att det faktiskt finns en skillnad mellan att lära ett barn att läsa och att skapa intresse hos barn för att läsa. Intresse för läsning kan skapas oavsett vilka behov och förmågor en person har.  Det går att hitta lust för språket och för berättelserna! 

Det handlar om att hitta läsmotivationen, det vill säga det inre tillstånd som får oss att vilja läsa eller bli lästa för och genom att göra vissa anpassningar så kan läsning fungera för alla barn. För vissa barn kan det handla om att använda sig av särskilda hjälpmedel, såsom tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) eller samtalskartor/kommunikationskartor.

Ett barn som håller upp en pekbok framför sitt ansikte. Barnet är på biblioteket på avdelningen för tillgänglig litteratur, den så kallade äppelhyllan. På bokens framsida syns en bild av en katt.
Foto: Frida Winter

Äppelhyllan – att läsa på olika sätt

Vad tänker du på när du tänker på en bok, när du tänker på ett bibliotek? När vi talar om läsning så är det lätt att endast tänka på den vanliga tryckta boken. Ibland är det precis den som behövs, men ibland behövs något annat. 

På den bibliotekshylla eller avdelning som heter Äppelhyllan finns olika material för alla som behöver få en text anpassad på något sätt för att kunna ta del av den. Det kan handla om personer med:

De flesta bibliotek har någon form av Äppelhylla och alla bibliotek kan ordna fram material för barn som har behov av extra stöd i sin läsning. På Äppelhyllan kan familjer också hitta och låna faktaböcker om olika funktionsnedsättningar.

Att reflektera över

  • Hur upplever du att kompetensen ser ut på er arbetsplats när det kommer till att möta familjers behov av information kring språk- och läsutveckling hos barn med funktionsnedsättning?
  • På vilket sätt arbetar ni idag språk- och läsutvecklande för och med familjer där någon familjemedlem har en funktionsnedsättning?
  • Hur ser ni att er verksamhet kan utveckla arbetet?


Verktyg och material för barn med funktionsnedsättning

Här hittar du olika verktyg, metoder och material att arbeta vidare med i din verksamhet och tillsammans med barnens vårdnadshavare.